COVAVIS
企業詳細
1808 / 建設業 / 東証1部

(株)長谷工コーポレーション

貸借対照表(B/S)

会計基準
現預金
その他流動資産
固定資産
資産合計
流動負債
非流動負債
負債合計
株主資本
株主資本以外
資本(純資産)合計
負債資本合計
2018/03/31 2019/03/31
Japan GAAP Japan GAAP
2081億 2124億
3045億 3559億
1757億 2049億
6883億 7732億
2809億 2873億
1106億 1179億
3915億 4052億
3012億 3736億
-44.1億 -55.9億
2968億 3681億
6883億 7732億

損益計算書(P/L)

会計基準
売上高
売上原価
販管費
営業利益
当期純利益
2018/03/31 2019/03/31
Japan GAAP Japan GAAP
8133億 8910億
6560億 7331億
564.4億 594.2億
1008億 984.3億
725.4億 876億

キャッシュフロー計算書(C/F)

会計基準
営業CF
投資CF
財務CF
CFの増減
期末残高
2018/03/31 2019/03/31
Japan GAAP Japan GAAP
565.2億 330.6億
-163億 -145億
-347億 -124億
52.55億 61.15億
2968億 3681億