COVAVIS
企業詳細
1994 / 建設業 / JASDAQ

高橋カーテンウォール工業(株)

貸借対照表(B/S)

会計基準
現預金
その他流動資産
固定資産
資産合計
流動負債
非流動負債
負債合計
株主資本
株主資本以外
資本(純資産)合計
負債資本合計
2018/12/31 2019/12/31
Japan GAAP Japan GAAP
6.653億 29.47億
87.85億 63.73億
51.06億 52.5億
145.6億 145.7億
53.85億 39.91億
12.03億 15.83億
65.89億 55.74億
79.24億 89.49億
4309万 4739万
79.67億 89.96億
145.6億 145.7億

損益計算書(P/L)

会計基準
売上高
売上原価
販管費
営業利益
当期純利益
2018/12/31 2019/12/31
Japan GAAP Japan GAAP
65.68億 167.7億
49.99億 134.5億
7.529億 7.945億
8.16億 25.23億
7.152億 12.43億

キャッシュフロー計算書(C/F)

会計基準
営業CF
投資CF
財務CF
CFの増減
期末残高
2018/12/31 2019/12/31
Japan GAAP Japan GAAP
1.054億 28.9億
-4.55億 -3.96億
-1.84億 -2.13億
-5.33億 22.81億
79.67億 89.96億