COVAVIS
企業詳細
3315 / 石油・石炭製品 / 東証1部

日本コークス工業(株)

貸借対照表(B/S)

会計基準
現預金
その他流動資産
固定資産
資産合計
流動負債
非流動負債
負債合計
株主資本
株主資本以外
資本(純資産)合計
負債資本合計
2018/03/31 2019/03/31
Japan GAAP Japan GAAP
61.72億 114.2億
371.4億 399.7億
723.9億 708.5億
1157億 1222億
454.2億 365.1億
238.9億 375.1億
693.1億 740.2億
463.9億 482.5億
300万 -0.34億
464億 482.2億
1157億 1222億

損益計算書(P/L)

会計基準
売上高
売上原価
販管費
営業利益
当期純利益
2018/03/31 2019/03/31
Japan GAAP Japan GAAP
1102億 1212億
1011億 1089億
55.72億 57.34億
34.96億 66.6億
48.18億 31.97億

キャッシュフロー計算書(C/F)

会計基準
営業CF
投資CF
財務CF
CFの増減
期末残高
2018/03/31 2019/03/31
Japan GAAP Japan GAAP
101.9億 102.8億
-33.4億 -46.1億
-61億 6.26億
7.19億 62.93億
464億 482.2億