COVAVIS
企業詳細
7203 / 輸送用機器 / 東証1部

トヨタ自動車(株)

貸借対照表(B/S)
2018/03/31 2019/03/31 2020/03/31
会計基準
US GAAP
US GAAP
US GAAP
現預金
3.052兆
3.707兆
4.412兆
その他流動資産
15.1兆
15.17兆
14.23兆
固定資産
-
-
-
資産合計
50.31兆
51.94兆
52.68兆
流動負債
17.8兆
18.23兆
17.9兆
非流動負債
12.59兆
13.14兆
13.54兆
負債合計
30.39兆
31.37兆
31.44兆
株主資本
18.74兆
19.35兆
20.06兆
株主資本以外
1.186兆
1.217兆
1.181兆
資本(純資産)合計
19.92兆
20.57兆
21.24兆
負債資本合計
50.31兆
51.94兆
52.68兆
損益計算書(P/L)
2018/03/31 2019/03/31 2020/03/31
会計基準
US GAAP
US GAAP
US GAAP
売上高
29.38兆
30.23兆
29.93兆
売上原価
22.6兆
23.39兆
23.14兆
販管費
3.09兆
2.976兆
2.965兆
営業利益
2.4兆
2.468兆
2.443兆
当期純利益
2.494兆
1.883兆
2.076兆
キャッシュフロー計算書(C/F)
2018/03/31 2019/03/31 2020/03/31
会計基準
US GAAP
US GAAP
US GAAP
営業CF
4.21兆
3.767兆
3.591兆
投資CF
-3.66兆
-2.7兆
-3.15兆
財務CF
-0.449兆
-0.541兆
3971億
CFの増減
1008億
5285億
8369億
期末残高
19.92兆
20.57兆
21.24兆