COVAVIS
企業詳細
7203 / 輸送用機器 / 東証1部

トヨタ自動車(株)

貸借対照表(B/S)

会計基準
現預金
その他流動資産
固定資産
資産合計
流動負債
非流動負債
負債合計
株主資本
株主資本以外
資本(純資産)合計
負債資本合計
2018/03/31 2019/03/31 2020/03/31
US GAAP US GAAP US GAAP
3.052兆 3.707兆 4.412兆
15.1兆 15.17兆 14.23兆
- - -
50.31兆 51.94兆 52.68兆
17.8兆 18.23兆 17.9兆
12.59兆 13.14兆 13.54兆
30.39兆 31.37兆 31.44兆
18.74兆 19.35兆 20.06兆
1.186兆 1.217兆 1.181兆
19.92兆 20.57兆 21.24兆
50.31兆 51.94兆 52.68兆

損益計算書(P/L)

会計基準
売上高
売上原価
販管費
営業利益
当期純利益
2018/03/31 2019/03/31 2020/03/31
US GAAP US GAAP US GAAP
29.38兆 30.23兆 29.93兆
22.6兆 23.39兆 23.14兆
3.09兆 2.976兆 2.965兆
2.4兆 2.468兆 2.443兆
2.494兆 1.883兆 2.076兆

キャッシュフロー計算書(C/F)

会計基準
営業CF
投資CF
財務CF
CFの増減
期末残高
2018/03/31 2019/03/31 2020/03/31
US GAAP US GAAP US GAAP
4.21兆 3.767兆 3.591兆
-3.66兆 -2.7兆 -3.15兆
-0.449兆 -0.541兆 3971億
1008億 5285億 8369億
19.92兆 20.57兆 21.24兆