COVAVIS
企業詳細
1973 / 情報・通信業 / 東証1部

NECネッツエスアイ株式会社

貸借対照表(B/S)

会計基準
現預金
その他流動資産
固定資産
資産合計
流動負債
非流動負債
負債合計
株主資本
株主資本以外
資本(純資産)合計
負債資本合計
2019/03/31 2020/03/31
Japan GAAP Japan GAAP
543.5億 583.2億
1267億 1335億
351.3億 384億
2162億 2302億
723.3億 801.3億
362.3億 366.1億
1086億 1167億
1090億 1145億
-14.1億 -9.78億
1076億 1135億
2162億 2302億

損益計算書(P/L)

会計基準
売上高
売上原価
販管費
営業利益
当期純利益
2019/03/31 2020/03/31
Japan GAAP Japan GAAP
2779億 3036億
2303億 2492億
349.1億 381.3億
127.7億 162.5億
91.8億 97.59億

キャッシュフロー計算書(C/F)

会計基準
営業CF
投資CF
財務CF
CFの増減
期末残高
2019/03/31 2020/03/31
Japan GAAP Japan GAAP
83.96億 129.4億
-56億 -67.3億
-56.1億 -23億
-29.3億 39.67億
1076億 1135億